REGULAMIN


4FIT CATERING DIETETYCZNY NIKOLINA SKOWRON


§ 1. INFORMACJE WSTĘPNE


Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.4fitcatering.pl

(zwany dalej „Sprzedawca”) jest Nikolina Skowron prowadząca działalność gospodarczą 4 FIT

CATERING DIETETYCZNY z siedzibą w Rybniku, kod 44-217 przy ulicy Zebrzydowickiej 34, NIP

6422989315, REGON 36832592 , telefon: +48 511-989-025, poczta elektroniczna:

rybnik4fit@gmail.com

Regulamin kateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną (aplikacja

dostępna na urządzenia mobilne; serwis zamówień internetowych, e-mail) oraz telefoniczną.

Regulamin określa też zasady zawierania umów za pomocą Serwisu Internetowego oraz poczty e-

mail, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia

od umowy i postępowania reklamacyjnego.


§ 2. DEFINICJE


 Sprzedawca – firma 4FIT CATERING DIETETYCZNY NIKOLINA SKOWRON

ul. Zebrzydowicka 34; 44-217 RYBNIK , telefon: +48 511 989 025, poczta elektroniczna:

rybnik4fit@gmail.com. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem

Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.

 Produkt, Dieta – Zestaw od 3 do 5 posiłków o łącznej kaloryczności dietetyczny o łącznej

kaloryczności od 1200 do 3500 kcal dostarczany do klientowi od poniedziałku do soboty (w

zależności od zamówienia)

 Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego,

aplikacji na urządzenia mobilne, składający zamówienie telefonicznie lub drogą e-mail.

 Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

internetowym www.4fitcatering.pl.

 Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego

systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego, aplikacji

dostępnej na urządzenia mobilne), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym

wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do

chwili zawarcia umowy włącznie.

 Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia w

Serwisie Internetowym, aplikacji, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio

do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.


 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a

Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego, aplikacji dostępnej na urządzenia

mobilne. Przez Umowę sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o

świadczenie usług.

 Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków

umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe

jedynie w celach wynikających z Umowy.

 Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych

od pracy. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 Strefa dowozu– obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce Strefa Dostaw dostępnej na

stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne

miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania

Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji.

Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym

informowany. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr

16, poz. 93 ze zm.).


§ 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY


Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach

określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług

Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Klient wyraża zgodę na

gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane

osobowe, które są przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:


Dane

osobowe Cel przetwarzania

Imię i

nazwisko


Weryfikacja płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail,

dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach


Adres e-mail Korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o


ewentualnych zmianach w zamówieniu


Numer

telefonu


Informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy

cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu


Adres

dostawy Dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę


Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez

Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu internetowego. Wszelkie ceny podane na

stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto

zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.


§ 4. ZAMÓWIENIE PRODUKTU


Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis Internetowy, wyboru

Produktu na konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakładce Zamów

online. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie

nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:

 telefonicznie pod numerem 511 989 025 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do

17:00, w soboty od godz. 10:00 do 13:00,

 drogą elektroniczną na adres rybnik4fit@gmail.com przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na

dobę,

 za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni

w tygodniu 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez

Sprzedawcę, określając rodzaj Diety, wariant diety oraz kaloryczność posiłków wchodzących w skład

Produktu oraz dni, w które Produkt będzie dostarczany. Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje

także dane niezbędne do realizacji zamówienia; w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane

osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności cateringu oraz punkcie

III niniejszego regulaminu. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą

elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o

przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości

przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera

ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do

zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.

Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w

ciągu 12 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym

terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.


Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług oraz do

przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zmiany cen Usług obowiązują od chwili

umieszczenia ich na stronie internetowej i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich

wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych umów o świadczenie Usług.


§ 5. DOSTAWA


Warunki realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy produktu


Zamówienia w cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na

staranne przygotowanie zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest przedstawiony w tabeli poniżej:

Tabela 1


Zmiana/Zamówienie

potwierdzone w:


Do

godz.:

Zostanie

dostarczone/zmienio

ne w:


Zamówienie

złożone po godz.


Zostanie

dostarczone/zmienion

e w:

Poniedziałek 15:00 środę 15:00 czwartek

Wtorek 15:00 czwartek 15:00 piątek

Środę 15:00 piątek 15:00 poniedziałek

Czwartek 15:00 sobota 13:00 poniedziałek

Piątek 23:59 poniedziałek 23:59 poniedziałek

Sobotę 13:00 poniedziałek 13:00 wtorek

Niedzielę 15:00 wtorek 15:00 wtorek


Zamówienie potwierdzone jest w momencie:

 Przesłania na adres e-mail Biura Obsługi Klienta: rybnik4fit@gmail.com potwierdzenia

płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację

zamówienia (Imię, nazwisko, adres, zamówiony Produkt),

 Dokonania płatności online przez dostawcę płatności internetowych,

Godziny w Tabeli 1 są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi. Godziny w Tabeli 1 są

również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w zamówieniu takich jak zmiana Produktu lub

adresu dostawy. Odstępstwa od pkt. 3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu

ze Sprzedawcą i e-mailowym potwierdzeniu z jego strony. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do

wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:

 złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;

 bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;

 braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;

 rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Sprzedawcy jest wliczony w cenę

Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem

opisanym w następnym zdaniu.

Dostawy są realizowane od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:00 – 23:00.


W przypadku realizacji zamówień poza strefę dowozu w konkretnym mieście może być doliczona

opłata dodatkowa, która jest określona w zakładce Strefa dostaw. W przypadku złożenia zamówienia

z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena Produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z

Klientem indywidualnie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu

realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest

niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.

Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym

telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o

wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym w Tabeli 1 i nie

mniejszym niż 48 godzin. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do

wstrzymania dostawy. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w

ust. 13 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne

samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z

powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i

produktach. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby

upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie

zgłoszoną w terminach oznaczonych w Tabeli 1, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi

dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku

uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany

dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia. W sytuacji

gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę Produktu,

nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np.

związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia

Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi

odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy. Dostarczenie pod wskazany adres paczki jest

dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez Sprzedawcę. W przypadku rezygnacji z zamówienia

Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania

umowy określonego w Tabeli 1. W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówień na inny

Produkt, Klient musi dokonać opłaty różnicy w zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona zgodnie z

Tabelą 1.


§ 6. METODY PŁATNOŚCI

Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

 przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez 4fit CATERING

DIETETYCZNY Nikolina Skowron o numerze: 14 1910 1048 2514 0005 4212 0001

 przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu PayU

 Płatność kartą lub gotówką w siedzibie firmy/u kuriera


Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 2 dni od

momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie,

zamówienie jest traktowane jako anulowane. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania


wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie

pliku PDF


§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOSTAWY PRODUKTU


Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014

r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia

od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.


§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24

godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są

reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć e-

mailem w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej

dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie. Złożona reklamacja powinna zawierać:

 Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby

firmy oraz adres poczty elektronicznej).

 Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego

dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji

W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja

nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Klienta.

Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie

później niż w ciągu 14 dni roboczych.


§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY


Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych

(w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np.

Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający

świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia

lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na

konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania.

Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie

może naruszać praw Klienta.


§ 10. PRAWA KONSUMENTA


Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do

tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)

rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona


konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


§ 11. DANE OSOBOWE


Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu

Internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za

pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli

Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym. Klient ma prawo dostępu do treści

swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek

niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy

Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Szczegółowe sposoby kategorii

danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności cateringu.


§ 12. PRAWA AUTORSKIE


Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości

oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego

ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną

Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana

Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia. Serwis Internetowy należy

traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa

kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie

wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć,

odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod

źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie

wiążącego prawa. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie

Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu Internetowego na co najmniej 7 dni

kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie

ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji

Regulaminu. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają

zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. Regulamin wchodzi w życie z dniem

26.10.2022.